Kantelut ja tutkimispyynnöt

Voit tehdä kantelun tiedusteluvalvontavaltuutetulle, jos katsot, että tiedustelutoiminnassa on rikottu oikeuksiasi tai menetelty muuten lainvastaisesti. Kantelu on tehtävä kirjallisesti. Kantelusta tulee ilmetä kantelijan nimi ja yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot kantelussa tarkoitetusta asiasta.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu tutkii kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu hänen valvontavaltaansa ja on aihetta epäillä, että tiedustelutoiminnassa on menetelty lainvastaisesti, tai jos valtuutettu muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Valtuutettu ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tai oikeusturvan toteutumisen kannalta. Asiassa hankitaan valtuutetun tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Jos olet ollut tiedustelutoiminnan kohteena tai epäilet, että sinuun on kohdistettu tiedustelua, voit pyytää tiedusteluvalvontavaltuutettua tutkimaan sinuun kohdistuneen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuuden. Tutkimispyyntö on esitettävä kirjallisesti. Tutkimispyynnöstä tulee ilmetä tutkimispyynnön esittäjän nimi ja yhteystiedot.

Tiedustelulaeissa rajoitetaan tiedustelutoiminnan asianosaisjulkisuutta. Siitä seuraa, ettei tiedusteluvalvontavaltuutettu voi kertoa tutkimispyynnön esittäjälle, onko tämä ollut tiedustelutoiminnan kohteena.