Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin andra årsberättelse

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2020. Under det andra verksamhetsåret övergick man från underrättelsetillsynens startskede till att etablera verksamheten. Den extra personal som fåtts har gjort det möjligt att utvidga tillsynen.

Pressmeddelande 6.5.2021
Riksdagens underrättelsetillsynsutskott gav ett betänkande om underrättelsetillsynsombudsmannens första årsberättelse

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott har givit sitt betänkande (UndUB 1/2020 rd) om underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019. Underrättelsetillsynsombudsmannen inledde övervakningen av underrättelseverksamheten den 1 juni 2019, då lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Nyhet 16.12.2020