Klagomål och begäran om undersökning

Du kan anföra klagomål till underrättelsetillsynsombudsmannen om du anser att dina rättigheter har kränkts vid underrättelseverksamhet eller att det annars har förfarits lagstridigt i underrättelseverksamheten. Klagomålet ska anföras skriftligen. Klagomålet ska innehålla klagandens namn, kontaktuppgifter och nödvändig information om vad klagomålet gäller.

Underrättelsetillsynsombudsmannen undersöker ett klagomål, om det ärende som klagomålet gäller omfattas av ombudsmannens övervakningsbehörighet och det finns anledning att misstänka att det har förfarits lagstridigt i underrättelseverksamheten eller om ombudsmannen av någon annan orsak anser det motiverat. Ombudsmannen ska med anledning av ett klagomål vidta de åtgärder som han eller hon anser vara befogade med tanke på lagenligheten i underrättelseverksamheten och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna eller rättssäkerheten. I ärendet ska de utredningar som ombudsmannen anser behövliga inhämtas.

Om du har varit föremål för underrättelseverksamhet eller misstänker att du har varit föremål för underrättelseinhämtning, kan du be underrättelsetillsynsombudsmannen undersöka lagenligheten i fråga om användningen av den underrättelseinhämtningsmetod som du varit föremål för. Begäran om undersökning ska anföras skriftligen. Begäran ska innehålla namn och kontaktuppgifter på personen som begär om undersökning.

Lagarna om underrättelseinhämtning begränsar partsoffentlighet. Av detta följer att underrättelsetillsynsombudsmannen inte kan informera den som begärde undersökning om han eller hon har varit föremål för underrättelseverksamhet.