Vad är underrättelseverksamhet?

Syftet med underrättelseverksamheten är att förbättra den nationella säkerheten. Förutsättningen för civil underrättelseinhämtning är att användningen av underrättelseinhämtningsmetoden är nödvändig för att inhämta viktig information om verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten. Med metoder för civil underrättelseinhämtning är det möjligt att inhämta information om till exempel

  • terrorism
  • utländsk underrättelseverksamhet
  • internationell organiserad brottslighet
  • en främmande stats verksamhet som kan orsaka skada för Finlands internationella relationer, ekonomiska intressen eller andra viktiga intressen
  • verksamhet som hotar ett stort antal människors liv eller hälsa eller samhällets vitala funktioner
  • planering, tillverkning, spridning och användning av massförstörelsevapen
  • en kris som hotar internationell fred och säkerhet
  • verksamhet som hotar säkerheten vid internationella krishanteringsinsatser

Syftet med militär underrättelseinhämtning är däremot att inhämta och behandla information om militär verksamhet som riktas mot Finland eller som är viktig med tanke på Finlands säkerhetsmiljö.

I Finland ansvarar Skyddspolisen för den civila underrättelseinhämtningen. Försvarsmakten ansvarar för den militära underrättelseinhämtningen.

Nya lagar om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft 1.6.2019.