Hyppää sisältöön

Juridiikkaa ja tekniikkaa

Julkaisuajankohta 22.11.2019 10.25
Kolumni

Tekniikan ja juridiikan yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Erityisen haasteellista se on silloin, kun teknologinen kehitys on nopeaa. Turvallisuusviranomaisten sähköiseen viestintään kohdistamassa salaisessa tiedonhankinnassa sääntely-ympäristö on tällainen niin lainsäätäjälle, lainsoveltajalle kuin laillisuusvalvojallekin. Viestien sisällöt ja välitystavat ovat monipuolistuneet lankaverkkopuhelujen ajoista ja monipuolistuminen jatkuu.

Sähköiseen viestintään kohdistuvan salaisen tiedonhankinnan sääntelyllä on vaikutusta paitsi viestinnän osapuolten yksityisyyden suojaan myös sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten asemaan. Viranomaisten sähköiseen viestintään kohdistaman salaisen tiedonhankinnan toteuttaminen edellyttää yleensä yritysten myötävaikutusta.

Viranomaistoiminnan ja yritystoiminnan osalta noudatetaan osin erilaisia sääntelystrategioita. Viranomaistoimien kohteiden oikeusturvan varmistamiseksi viranomaisten toimivaltuuksien sääntelyn on oltava riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista. Yritysten tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi yritystoiminnan sääntelyn olisi sen sijaan perusteltua olla lähtökohtaisesti teknologianeutraalia.

Teleyritysten velvollisuudet viestinnän osapuolia kohtaan liittyvät toisaalta viestinnän toimivuuteen, häiriöttömyyteen ja turvallisuuteen sekä toisaalta luottamuksellisten viestien salaisuuteen.

Tiedustelulakeihin sisältyvät säännökset tiedusteluviranomaisen oikeudesta luovuttaa tietoliikennetiedustelun avulla hankitut haitallista tietokoneohjelmaa tai -käskyä koskevat tiedot viranomaiselle, yritykselle tai yhteisölle. Tiedustelutoiminnalla on näin mahdollista tukea viestintään kohdistuvien tietoturvaloukkausten torjuntaa.

Teleyrityksillä on yksittäisiä viestinnän osapuolia koskevien velvollisuuksien lisäksi yleisempiä yhteiskunnallisia velvoitteita. Yleiset viestintäverkot ja -palvelut kuuluvat yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Teleyritykset ovatkin velvolliset turvaamaan viestinnän jatkuvuuden sekä varautumaan myös normaaliolojen häiriötilanteisin ja poikkeusoloihin.

Tiedustelulakien mukaan tiedustelun kohteena voivat olla yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat. Tiedustelutoiminnalla on tällöin mahdollista tukea viestinnän jatkuvuuden turvaamista.

Velvollisuus turvata yksittäisten osapuolten viestinnän toimivuus, häiriöttömyys ja turvallisuus sekä velvollisuus turvata viestinnän yleisempi jatkuvuus ovat samansuuntaiset. Teleyritysten yhteiskunnallisiin velvoitteisiin kuuluu myös myötävaikuttaminen viranomaisten tiedonhankintaan ja tiedonsaantiin, joka voi olla sinällään erisuuntainen velvoite viestinnän luottamuksellisuuden toteutumisen kanssa.

Televerkossa välitettävänä olevan viestin sisällön hankkimisessa on kysymys telekuuntelusta ja viestin tunnistamistietojen hankkimisessa televalvonnasta. Telekuuntelu ja televalvonta kohdistetaan tiettyyn teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen. Etenevässä tiedonhankinnassa televerkoista viranomainen käyttää tiedonhankintatoimivaltuuttaan, kun taas takautuvassa tiedonhankinnassa on kyse pikemminkin viranomaisen tiedonsaantioikeuden käyttämisestä.

Telekuuntelu ja televalvonta rikosten selvittämiseksi ja estämiseksi on ollut mahdollista jo aikaisemminkin. Tiedustelulakien voimaantulon myötä telekuuntelu ja televalvonta ovat mahdollisia myös kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Tiedustelulakeihin sisällytettiin lisäksi säännökset Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvasta tietoliikennetiedustelusta. Tietoliikennetiedustelu kohdistetaan viestintäverkon tietyssä osassa liikkuvasta tietoliikenteestä tiettyjen hakuehtojen avulla automatisoidusti eroteltuun tietoliikenteeseen.

Teleyrityksen on rakennettava yleiset viestintäverkot ja -palvelut siten, että telekuuntelu ja televalvonta sekä muut viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin perustuvat pyynnöt voidaan toteuttaa. Teleyrityksen on myös tehtävä televerkkoon telekuuntelun ja televalvonnan edellyttämät kytkennät sekä luovutettava viranomaiselle tämän tiedonsaantioikeutensa perusteella pyytämät tiedot.

Teleyritys (tiedonsiirtäjä) on velvollinen myötävaikuttamaan tietoliikennetiedustelun edellyttämän liityntäpisteen toteuttamiseen viestintäverkkoonsa. Tiedonsiirtäjän on myös annettava sellaiset viestintäverkon rakenteeseen ja siinä kulkevan tietoliikenteen reitittymiseen liittyvät tekniset tiedot, jotka ovat tarpeen tietoliikennetiedusteluun liittyvässä viestintäverkon osan yksilöimisessä.

Sähköiseen viestintään kohdistuvan tiedustelutoiminnan valvonnan vaikuttavuuden edellytyksenä on, että tiedusteluvalvontavaltuutetulla on käytettävissään valvonnassa tarvittava tekninen asiantuntemus. Harkittaessa erilaisten asiantuntijoiden rekrytoimista tiedusteluvalvontavaltuutetun palvelukseen joudutaan arvioimaan kustannustehokkuusnäkökohtia ja vaihtoehtoisia tapoja saada tiedusteluviranomaisista riippumatonta asiantuntemusta tiedusteluvalvontavaltuutetun käyttöön. Checks and balances -näkökulmasta arvokasta viestintäverkkojen ja viestien rakennetta koskevaa asiantuntemusta on ainakin Liikenne- ja viestintävirastolla, tietoliikennetiedustelun edellyttämän kytkennän toteuttavalla yhtiöllä (kytkennän suorittaja) ja teleyrityksillä.

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista hallintotehtävää hoitavilta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot ja selvitykset.

Tietoliikennetiedustelun edellyttämän kytkennän tiedonsiirtäjän viestintäverkkoon toteuttaa lakisääteisesti julkisen hallinnon turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelut tuottava yhtiö. Yhtiön kytkennän suorittajan tehtävä on sen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintaan liittyvistä tehtävistä erillinen. Kytkennän suorittaja panee osaltaan täytäntöön tuomioistuimen antamat tietoliikennetiedustelua koskevat luvat. Tehtävä osoitettiin tiedusteluviranomaisista riippumattomalle taholle sen varmistamiseksi, että tiedusteluviranomaiset eivät saa laajempaa pääsyä tietoliikenteeseen kuin minkä tuomioistuimen antama lupa sallii. Tällaista kytkennän suorittajalle lailla annettua varmistamistehtävää on pidettävä julkisena hallintotehtävänä.

Pelkästä teleyrityksen velvollisuudesta avustaa viranomaista tämän tiedonhankinnassa tai tiedonsaannissa toteuttamalla viranomaisen määräämä telekuunteluun, televalvontaan tai tietoliikennetiedusteluun liittyvä teknisluontoinen toimenpide televerkossaan taikka luovuttamalla viranomaiselle tämän pyytämä teleyrityksen tarjoamien palveluiden käyttämisen yhteydessä syntynyt tieto ei nähdäkseni muodostu julkista hallintotehtävää. Vaikka teleyrityksillä ei näin ollen ole sinällään velvollisuutta antaa tiedusteluvalvontavaltuutetulle tietoja ja selvityksiä, sähköiseen viestintään kohdistuvan tiedustelutoiminnan lainmukaisuus on toki tärkeää myös teleyritysten omien liiketoiminnallisten intressien kannalta.

Kimmo Hakonen
tiedusteluvalvontavaltuutettu

Sivun alkuun