Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Siviili- ja sotilastiedustelun oikeusturvajärjestelyt

Rikostiedustelun tai siviili- ja sotilastiedustelun salaisen tiedonhankinnan yhteydessä ei ole katsottu tehtävän sellaisia kohdehenkilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä, jotka henkilön olisi voitava saattaa tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäviksi. Kun salaisella tiedonhankinnalla voidaan kuitenkin puuttua kohdehenkilön perusoikeuksiin, esimerkiksi luottamuksellisen viestin salaisuuteen, kotirauhaan tai muuhun yksityiselämän suojaan, tiedonhankintaan on liitettävä muunlaisia oikeusturvajärjestelyjä.

Kolumni 9.7.2021
Tiedustelutietojen käsittely ja perusoikeudet

Sekä tiedustelutietojen käsittelyn sääntelyä että sen soveltamista voidaan tarkastella perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta. Kyse on muun muassa säännösten täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta sekä säännösten ja niiden tulkinnan hyväksyttävyydestä ja oikeasuhtaisuudesta.

Kolumni 1.7.2021