Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Oikeusministeriö: Tiedusteluvalvontavaltuutetulle ehdotetaan lakiin perustuvaa sijaistamisjärjestelyä

Hallitus esittää, että tiedustelutoiminnan valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta. Lain muutoksella on oikeusministeriön mukaan tarkoitus varmistaa, että tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonta ei keskeydy missään tilanteissa.

Uutinen 11.3.2022
Vielä kerran palomuurista

Käsittelin ensimmäisessä ja toisessa vuosikertomuksessani tiedustelulakien niin kutsuttuja palomuurisäännöksiä, jotka koskevat siviili- ja sotilastiedustelun tiedustelumenetelmien käytön yhteydessä saatujen tietojen rikostorjuntaan luovuttamista. Eduskunnan oikeusasiamies otti ensimmäisessä vuosikertomuksessani esittämäni laintulkinnan omasta aloitteestaan selvitettäväksi ja antoi asiassa vastikään päätöksen, jonka mukaan esittämäni laintulkinta ei ollut oikeudellisesti hyväksyttävä.

Kolumni 21.12.2021