Tiedusteluvalvonta tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. 1.5.2019 alkaen tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen. Hän aloitti varsinaisen valvontatoimintansa 1.6.2019 siviili- ja sotilastiedustelulakien tullessa voimaan.

Lisätietoa tiedusteluvalvonnasta

Ajankohtaista

Tiedusteluvalvonnan organisointimalleja

Tiedusteluvalvonta on organisoitu eri maissa hyvin erilaisilla tavoilla. Näin on tehty myös Suomea lähimpinä olevissa Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa. Erilaisten organisointimallien taustalla on ollut tarve sovittaa tiedusteluvalvonta osaksi kunkin maan muuta valtio- ja oikeusjärjestystä. Valvottavan toiminnan luonteesta johtuen eroja on ilmeisesti aiheutunut myöskin kunkin maan poliittisesta historiasta ja sen mahdollisista kipukohdista.

Kolumni 21.10.2019
Tiedusteluvalvontavaltuutettu tuomioistuimessa

Tiedustelumenetelmää koskevan lupa-asian tuomioistuinkäsittelyyn osallistuvalla tiedusteluvalvontavaltuutetulla on useita rooleja. Näiden roolien yhteensovittaminen ei ole aina täysin ongelmatonta.

Kolumni 15.10.2019