Asian vaiheet

1
Tutkittavaksi ottaminen

Tiedusteluvalvontavaltuutettu tutkii toimivaltaansa kuuluvan kanteluasian, jos on aihetta epäillä, että tiedustelutoiminnassa on menetelty lainvastaisesti, tai jos valtuutettu muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. 

Kantelun aiheellisuuden alustava arvioiminen tapahtuu yleensä kantelukirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella. Kantelun aiheellisuuden arvioimiseksi voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja kantelijalta tai hankkia tietoja valvottavalta.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu voi siirtää toimivaltaansa kuulumattoman kanteluasian toimivaltaiselle viranomaiselle. Tiedusteluvalvontavaltuutettu voi myös siirtää sinällään toimivaltaansa kuuluvan, mutta toisen viranomaisen käsiteltäväksi paremmin sopivan kanteluasian kyseiselle toiselle viranomaiselle.

Tutkimispyyntöasiassa selvitetään aluksi tietoja valvottavan hallusta hankkimalla, onko tutkimispyynnön tekijä ollut tiedustelumenetelmän käytön kohteena.

2
Selvittäminen

Tutkittavaksi otetussa kanteluasiassa hankitaan tiedusteluvalvontavaltuutetun tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset. Sama koskee tutkimispyyntöasiaa, jos tutkimispyynnön tekijä on ollut tiedustelumenetelmän käytön kohteena. Tiedusteluvalvontavaltuutettu varaa ennen kantelu- tai tutkimispyyntöasian ratkaisemista valvottavalle tilaisuuden tulla asian johdosta kuulluksi, jos on syytä olettaa, että asiassa saattaa ilmetä aihetta arvostella valvottavan menettelyä. Kantelijalle tai tutkimispyynnön tekijälle voidaan varata tilaisuus antaa vastineensa valvottavan antamasta selvityksestä.

3
Ratkaiseminen

Kantelu- tai tutkimispyyntöasiassa laaditaan kirjallinen ratkaisu, joka toimitetaan kantelijalle tai tutkimispyynnön tekijälle.

Tiedustelutoiminnan yleisö- ja asianosaisjulkisuuteen sovelletaan julkisuuslakia sekä asianosaisjulkisuuteen myös tiedustelulakien erityissäännöksiä. Tiedusteluvalvontavaltuutettu voi ilmoittaa kantelu- tai tutkimispyyntöasian käsittelyn taikka kantelu- tai tutkimispyyntöasiassa annettavan ratkaisun yhteydessä kantelijalle tai tutkimispyynnön tekijälle vain sellaisia tietoja, joihin kantelijalla tai tutkimispyynnön tekijällä on yleisö- tai asianosaisjulkisuuden nojalla oikeus. 

Kantelu- tai tutkimispyyntöasiassa annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla.