Asiointi paikan päällä

Asian vireille saattaminen

Asian voi saattaa vireille tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon sähköisesti tai tuomalla asiakirjat toimistoon henkilökohtaisesti.

Toimistomme sisääntulon aulatilassa on aulapalvelu. Palvelu on osa Senaatti-kiinteistöjen järjestämää toimitilavuokrausta. Aulapalvelumme toteuttaa Senaatti-kiinteistöjen sopimuskumppani Palmia Oy.

Senaatti rekisterinpitäjänä tallentaa videokuvaa kiinteistössä liikkuvista henkilöistä henkilöiden ja omaisuuden turvaamiseksi.

Lue lisää Senaatin henkilötietojen käsittelystä Senaatin verkkosivuilta

Kun vierailu liittyy tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistossa vireillä olevaan tai vireille saatettavaan asiaan, vierailusta kirjataan merkintä asianhallintaamme.

Työpaikkahaastattelu tai ennalta sovittu vierailu

Ennalta sovittujen tapaamisten yhteydessä käytetään Senaatti-kiinteistöjen vierailijanhallintajärjestelmää toimitilaturvallisuuden ja siihen liittyvien ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
 • Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kysymyksesi tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistolle.
 • Lisätietoa oikeudesta saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota (tietosuoja.fi).

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
 • Lisätietoa oikeudesta saada pääsy tietoihin (tietosuoja.fi).

OIkeus oikaista tietoja

 • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.
 • Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
 • Lisätietoa oikeudesta oikaista tiedot (tietosuoja.fi).

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain
  • sinun suostumuksellasi
  • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
  • yleisen edun vuoksi tai
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.
 • Jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
 • Lisätietoa oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja.fi).

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lisätietoa vastustamisoikeudesta (tietosuoja.fi).

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon sähköpostilla tai postitse. Yhteystiedot