Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on valvoa tiedustelumenetelmien ja tiedustelutiedon käytön sekä muun tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta suojelupoliisissa ja sotilastiedusteluviranomaisissa. Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo lisäksi suojelupoliisin muutakin toimintaa.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on myös:
▪ valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa;
▪ edistää oikeusturvan toteutumista ja siihen liittyviä hyviä käytäntöjä tiedustelutoiminnassa;
▪ seurata ja arvioida toimialallaan lainsäädännön toimivuutta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan kehittämisehdotuksia.

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista hallintotehtävää hoitavilta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot ja selvitykset. Valtuutettu voi myös tehdä tiedustelutoiminnan laillisuuden valvomiseksi tarkastuksia viranomaisten ja muiden julkista hallintotehtävää hoitavien toimitiloissa. Tarkastuksen yhteydessä valtuutetulla on oikeus päästä valvottavan kohteen valvonnan kannalta välttämättömiin tiloihin ja tietojärjestelmiin.

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on läsnäolo- ja puheoikeus, kun Helsingin käräjäoikeus käsittelee tiedustelumenetelmää koskevaa lupa-asiaa. Valtuutettu saa kannella käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeudelle, mutta tuomioistuinten toiminnan lainmukaisuuden valvonta ei kuulu valtuutetun tehtäviin ja toimivaltaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu pyrkii varmistamaan tiedustelutoiminnan lainmukaisuuden ensisijaisesti saattamalla valvottavan tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä sekä kiinnittämällä valvottavan huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. Jos valtuutettu katsoo valvottavan menetelleen lainvastaisesti tiedustelutoiminnassa, hän voi viime kädessä määrätä tiedustelumenetelmän käytön keskeytettäväksi tai lopetettavaksi. Valtuutettu voi myös ilmoittaa asian esitutkintaviranomaiselle.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävät ja toimivaltuudet perustuvat lakiin. Lue tiedusteluvalvontavaltuutettua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevat lait ja niiden keskeisimmät esityöt alla olevista linkeistä:

Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta 121/2019 (Finlex)       

Perustuslakivaliokunnan mietintö 9/2018 (eduskunta)                 

Hallituksen esitys 199/2017 (Finlex)                                 

Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta 898/2022 (Finlex)

Perustuslakivaliokunnan mietintö 4/2022 (eduskunta)

Hallituksen esitys 28/2022 (Finlex)