Valvonnan muodot

Tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittama tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuuden valvonta on ennakollista, reaaliaikaista ja jälkikäteistä. Ennakollinen laillisuusvalvonta voi olla yleisen tason oikeudellisen tuen antamista tiedusteluviranomaisten sisäisille laillisuusvalvojille, operatiivisille lakimiehille ja tiedustelujohtajille. Valtuutetun on kuitenkin pidättäydyttävä liian pitkälle menevän oikeudellisen asiantuntijatuen antamisesta tiedusteluviranomaisille voidakseen uskottavasti arvioida jälkikäteen heidän toimintansa lainmukaisuutta. Valtuutetun oikeudelliset arviot perustuvat aina arviointiajankohtana käytettävissä oleviin tietoihin, eikä valtuutettu ole uusien asiaan vaikuttavien seikkojen tietoon tullessa sidottu aikaisempiin arvioihinsa. Ennakolliseen laillisuusvalvontaan voidaan lukea myös osallistuminen tiedustelulakeja soveltavien virkamiesten koulutukseen ja muuhun osaamisen kehittämiseen.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto tarkastaa tiedusteluviranomaisten tekemät tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat ja tiedustelun suojaamiseen liittyvät päätökset. Tätä reaaliaikaista laillisuusvalvontaa tukee tiedusteluviranomaisten velvollisuus ilmoittaa tiedustelumenetelmiä koskevista päätöksistä viipymättä tiedusteluvalvontavaltuutetulle. Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnosta osallistutaan myös Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeviin istuntoihin. 

Tiedustelumenetelmien käytöstä laadittujen pöytäkirjojen tarkastaminen on osa tiedusteluvalvontavaltuutetun harjoittamaa tiedustelutoiminnan jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Yhtenä jälkikäteisen valvonnan teemana on tiedustelulla saadun aineiston tarkastamisen sekä aineiston säilyttämisen, rekisteriin tallettamisen ja jatkokäytön valvonta. Tiedustelutietojen käytön valvonnassa tiedusteluvalvontavaltuutettu tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun kanssa.