Hyppää sisältöön

Kansallisen turvallisuuden ja yksilöiden oikeuksien on oltava keskenään tasapainossa

Julkaisuajankohta 6.5.2019 13.06
Kolumni

Tehokas tiedustelutoiminta on tärkeä osa kansallisen turvallisuuden ylläpitämistä, ja tiedustelutoiminnan tehokas valvonta on tärkeä osa tiedustelutoiminnan hyväksyttävyyden ylläpitämistä. Tiedustelutoimivaltuuksilla voidaan puuttua merkittävällä tavalla tiedonhankinnan kohteiden perus- ja ihmisoikeuksiin, muun muassa yksityisyyden suojaan, mutta toisaalta perus- ja ihmisoikeudet voivat toteutua täysimääräisesti vain turvallisessa yhteiskunnassa. Yleisen kansallisen turvallisuuden ja yksittäisten yksilöiden oikeuksien on oltava keskenään tasapainossa.

Suomessa viranomaisten toimivaltuuksien on edellytetty olevan laeilla täsmällisesti ja tarkkarajaisesti säänneltyjä. Tiedustelutoimivaltuuksien osalta sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimuksesta on jouduttu asian luonteesta johtuen jonkin verran tinkimään. Tämä on kompensoitava tiedustelutoiminnan kohdentamisen tehokkaalla valvonnalla ja tiedustelumenetelmillä hankittujen tietojen käyttörajoituksilla.

Suomeen on muodostumassa kattava tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä, keskeisimpinä ulkoisen valvonnan elementteinään uudet eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä tuomioistuin lupien myöntäjänä. Valvonnan tehokkuus tulee riippumaan paitsi valvojien voimavaroista, myös ja ennen kaikkea valvojien keskinäisestä yhteistyöstä ja valvojien erilaisten näkökulmien yhteensovittamisesta.
 
Tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittää valtioneuvosto eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokuntaa (ensimmäisellä kerralla perustuslakivaliokuntaa) kuultuaan. Tiedusteluvalvontavaltuutettu raportoi toiminnastaan kansanedustajista koostuvalle tiedusteluvalvontavaliokunnalle ja tuomioistuimen on kuultava häntä lupa-asioita käsitellessään. Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on käytettävissään vahvat valvontatoimivaltuudet. Hän harjoittaa ennakollista, reaaliaikaista ja jälkikäteistä valvontaa. Kaikki tämä luo hyvän perustan tiedusteluvalvontavaltuutetun asemalle ja hyvän lähtökohdan valvontatoiminnan käynnistämiselle. Omana tavoitteenani on painottaa erityisesti ennakollista valvontaa sekä tiedusteluviranomaisten sellaisen toiminnan valvontaa, johon ei kohdistu muiden valvojien valvontaa.
 
Kun tiedustelutoiminta on pitkälle salassa pidettävää, tämä rajoittaa myös sen valvonnasta viestimistä. Tiedustelutoiminnan valvonnan ulkoinen uskottavuus onkin hankittava välillisesti tiedusteluvalvontavaltuutetun tiedusteluvalvontavaliokunnalle raportoimisen kautta.

Kimmo Hakonen
tiedusteluvalvontavaltuutettu

Sivun alkuun