Ärendets framskridande

1
Ärendet tas upp för undersökning

Underrättelsetillsynsombudsmannen undersöker ett klagomål, om det ärende som klagomålet gäller omfattas av ombudsmannens övervakningsbehörighet och det finns anledning att misstänka att det har förfarits lagstridigt i underrättelseverksamheten eller om ombudsmannen av någon annan orsak anser det motiverat. 

Den preliminära bedömningen av huruvida klagomålet är motiverat sker i regel på basis av de uppgifter som framställts i klagomålet. För denna bedömning kan man vid behov begära tilläggsuppgifter av klaganden eller anskaffa uppgifter av den myndighet som klagomålet gäller.

Underrättelsetillsynsombudsmannen kan överföra klagomålsärenden som inte omfattas av ombudsmannens övervakningsbehörighet till en annan behörig myndighet. Underrättelsetillsynsombudsmannen kan också överföra klagomålsärenden till en annan myndighet, om ärendet i sig omfattas av ombudsmannens övervakningsbehörighet, men lämpar sig bättre för behandling av en annan myndighet.

I fråga om begäranden om undersökning utreder man först genom att anskaffa uppgifter av den myndighet som övervakas huruvida den som anfört begäran om undersökning har varit föremål för användning av underrättelseinhämtningsmetoden.

2
Undersökning

I ett klagomålsärende som tagits upp för undersökning anskaffar underrättelsetillsynsombudsmannen den information och de redogörelser som ombudsmannen anser vara nödvändiga. Detta gäller även begäranden om undersökning, om den som anfört begäran om undersökning har varit föremål för användning av underrättelsehämtningsmetoden. Innan ärendet avgörs bereder underrättelsetillsynsombudsmannen den myndighet som övervakas tillfälle att höras i ärendet om det finns anledning att anta att det i ärendet kan komma fram orsak att kritisera den övervakade myndighetens förfarande. Den som anfört klagomålet eller begäran om undersökning kan beredas tillfälle att get sitt svaromål om den redogörelse som den övervakade myndigheten lämnat in.

3
Avgörande

I fråga om klagomål och begäranden om undersökning upprättas ett skriftligt avgörande i ärendet. Avgörandet skickas till den som anfört klagomålet eller begäran om undersökning.

Offentlighetslagen tillämpas till den allmänna offentligheten och partsoffentligheten av underrättelseverksamhet. På partsoffentligheten tillämpas även underrättelselagarnas specialbestämmelser. I samband med behandlingen av ett klagomål eller en begäran om undersökning eller deras avgörande kan underrättelsetillsynsombudsmannen lämna för den som anfört klagomålet eller begäran om undersökning endast sådana uppgifter som den som anfört klagomålet eller begäran om undersökning med stöd av den allmänna offentligheten eller partsoffentligheten har rätt till. 

Avgöranden i klagomål eller begäranden om undersökning kan inte överklagas.