Hoppa till innehåll

Lag om militär underrättelseverksamhet träder i kraft vid ingången av juni

Utgivningsdatum 26.4.2019 11.25 | Publicerad på svenska 30.4.2019 kl. 13.40
Pressmeddelande

Lagen om militär underrättelseverksamhet träder i kraft den 1 juni 2019. Den nya lagen innehåller bestämmelser om föremålen för Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten, om de metoder för underrättelseinhämtning som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om samarbete med andra myndigheter, om förbud mot underrättelseinhämtning och om internationellt samarbete samt om styrningen av den militära underrättelseinhämtningen och om tillsynen över den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen.

Syftet är att inhämta och behandla information om militär verksamhet som riktas mot Finland eller som är av betydelse med tanke på Finlands säkerhetspolitiska omgivning för att stödja den högsta statsledningens beslutsfattande och för att Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter.

Genom lagen strävar man efter att kunna ge en förvarning om ett militärt hot som riktas mot Finland.

Riksdagen förutsätter att försvarsministeriet före utgången av 2020 avger en rapport till försvarsutskottet om hur de nya bestämmelserna om militär underrättelseverksamhet fungerar.

Lagarna träder i kraft samtidigt som lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning. Med tanke på inledandet av verksamheten är det viktigt att underrättelsetillsynsombudsmannen inleder sin verksamhet den 1 maj 2019.

Tillbaka till toppen