Anhängiggörande av ärendet

Klagomålet och begäran om undersökning ska anföras skriftligen och innehålla klagandens namn och kontaktuppgifter. Anonyma klagomål behandlas inte som klagomål, men uppgifter som framförts kan beaktas i riktandet av underrättelsetillsynsombudsmannens övervakningsverksamhet. Kontaktuppgifterna behövs för att kunna begära eventuella tilläggsuppgifter eller svaromål samt för att ett beslut i ärendet ska kunna meddelas.

Av klagomålet ska följande framgå så ingående som möjligt:
       ▪ vilken myndighets förfarande klagomålet gäller
       ▪ beskrivning av myndighetens förfarande
       ▪ tidpunkten för förfarandet
       ▪ motiveringar till att klaganden anser att myndigheten förfarit lagstridigt

Av begäran om undersökning ska följande framgå så ingående som möjligt:
       ▪ vilken myndighets användning av underrättelseinhämtningsmetod har den som anfört 
         begäran om undersökning varit föremål för eller misstänker ha varit föremål för
       ▪ beskrivning av användningen av underrättelseinhämtningsmetoden
       ▪ tidpunkten för användningen av underrättelseinhämtningsmetoden

Klagomål och begäranden om undersökning kan skickas per post till adressen Underrättelsetillsynsombudsmannen, PB 800, 00531 Helsingfors eller per e-post till adressen tiedusteluvalvonta(at)om.fi. Klagomål och begäranden om undersökning som innehåller sekretessbelagda eller känsliga uppgifter kan skickas krypterade via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post. Läs anvisning om sändning av skyddad e-post innan du använder tjänsten. 

Klagomål och begäranden om undersökning behandlas utan kostnad.