Uträttande av ärenden elektroniskt

Hur ett ärende inleds elektroniskt

Det är möjligt att inleda ett ärende genom att överlämna materialet per e-post till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå.

Besök på våra webbplatser

Vår webbplats är öppen för alla, och det är inte nödvändigt att registrera sig för att kunna bläddra i webbsidorna.

Kakor på vår webbplats

När du besöker en sida på vår webbplats, sparar webbplatsen kakor, dvs. små textfiler, på din enhet.

Alla kakor som används på webbplatsen för underrättelsetillsynsombudsmannens byrå är tekniska kakor. Dessa kakor möjliggör funktionen för vår nättjänst, och med hjälp av dem kan vi erbjuda dig bättre service. Med hjälp av kakor minns webbplatsen till exempel på vilket språk du vill använda vår webbplats.

Kakor relaterade till sociala medier

Underrättelsetillsynsombudsmannens byrå är aktiv på Twitter och länken till denna tjänst finns på vår webbplats.

Vår webbplats ställer inte in kakor relaterade med Twitter till din dator när du besöker vår webbplats. Genom att klicka på Twitter-länken på vår webbplats kommer du att omdirigeras till tjänsten i fråga, som har sin egen policy med kakor och sekretess.

Vår behandling grundar sig på

Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse och för att utöva den offentlig makt som hör till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå:

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter utifrån ett allmänt intresse med stöd av den nationella lagstiftningen:

Vi behandlar personuppgifter i våra e-tjänster men också för att iaktta den lagstiftning som allmänt ska tillämpas på myndighetsverksamhet:

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som framför en begäran om uppgifter.

Uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar, såvida detta inte särskilt föreskrivs.

Dina dataskyddsrättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter

Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

 • Du har rätt att få veta för vilka syften och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.
 • Med denna beskrivning av vår dataskyddspraxis strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande är oklar, har vi inte lyckats uppnå vårt mål. I så fall kan du ställa närmare frågor genom att sända din fråga till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå.
 • Närmare information om rätten att få information om behandlingen av personuppgifter (tietosuoja.fi).

Rätten till tillgång till uppgifter

 • Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om detta är fallet, har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter, förutom om vi har en lagstadgad grund att vägra att tillgodose denna rättighet.
 • Närmare uppgifter om rätten till tillgång till uppgifter (tietosuoja.fi).

Rätten till korrigering av uppgifter

 • Om de uppgifter som gäller dig och som vi behandlar är felaktiga, kan du begära att vi rättar dem.
 • Om vi rättar uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om korrigeringen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.
 • Närmare uppgifter om rätten att korrigera uppgifter (tietosuoja.fi).

Rätten att begränsa behandlingen

 • Om du anser att de uppgifter om dig vilka vi behandlat är felaktiga, om de behandlas i strid med lagen eller om du gjort en invändning mot behandlingen av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • I så fall kan vi behandla dina uppgifter enbart
  • med ett samtycke av dig
  • om vi behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
  • på grund av ett allmänt intresse, eller
  • för att skydda en annan persons rättigheter.
 • Om vi begränsar behandlingen av uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om begränsningen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.
 • Närmare uppgifter om rätten till begränsning av behandlingen (tietosuoja.fi).

Om du så önskar har du rätt att göra en invändning mot vår behandling av personuppgifter. Du kan göra det när som helst utifrån en personlig specifik situation. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om en viktig och motiverad orsak föreligger för behandlingen, vilken väger tyngre än ditt intresse, din rättighet eller din frihet, eller om behandlingen av uppgifter är nödvändig för att framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk. Närmare uppgifter om din rätt till invändning (tietosuoja.fi).

Inga beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande fattas vid underrättelsetillsynsombudsmannens byrå. Underrättelsetillsynsombudsmannens byrå gör inte profilering utifrån de personuppgifter som den behandlat.

Du kan framföra en begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå per e-post eller per post. Kontaktuppgifter