Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen kom överens om ett ömsesidigt samarbete

Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen har undertecknat ett avtal om samförstånd, med vilket de kommit överens om anordnandet av deras ömsesidiga samarbete. Ombudsmännen är självständiga och oberoende myndigheter, men på grund av den parallella karaktären på uppgifterna är samarbetet av synnerligen stor betydelse.

Pressmeddelande 27.11.2019
Lag om civil underrättelseinhämtning träder i kraft vid ingången av juni

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning, genom vilken det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot mot den nationella säkerheten ska förbättras, träder i kraft i Finland den 1 juni 2019. Den 26 april stadfäste republikens president en lag om ändring av polislagen samt en lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik.

Pressmeddelande 26.4.2019