Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Ledande sakkunnig sökes till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå – ansökningstiden har förlängts till den 23 januari

Ledande sakkunnig deltar i underrättelsetillsynsombudsmannens tillsyn över underrättelseverksamhetens lagenlighet genom att självständigt göra tillsynsbesök hos underrättelsemyndigheter och självständigt delta i domstolsbehandlingen av tillståndsärenden som gäller underrättelseinhämtningsmetoder. Ledande sakkunnig är dessutom ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen när ombudsmannen har förhinder och sköter då ombudsmannens uppgifter med ombudsmannens befogenheter.

Nyhet 19.12.2022
Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin tredje årsberättelse

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2021. Under ombudsmannens tredje verksamhetsår har underrättelsetillsynen proaktivt och i realtid blivit etablerad och den retroaktiva tillsynen har inletts.

Pressmeddelande 31.5.2022