Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Lediga tjänster Inom underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen

Inom underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen har utlysats två tjänster som specialsakkunnig (föredragande i ärenden om civil underrättelseinhämtning och föredragande i ärenden om militär underrättelseinhämtning) samt en tjänst som administrativ medarbetare.

Pressmeddelande 10.2.2020
Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen kom överens om ett ömsesidigt samarbete

Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen har undertecknat ett avtal om samförstånd, med vilket de kommit överens om anordnandet av deras ömsesidiga samarbete. Ombudsmännen är självständiga och oberoende myndigheter, men på grund av den parallella karaktären på uppgifterna är samarbetet av synnerligen stor betydelse.

Pressmeddelande 27.11.2019