Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Lag om civil underrättelseinhämtning träder i kraft vid ingången av juni

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning, genom vilken det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot mot den nationella säkerheten ska förbättras, träder i kraft i Finland den 1 juni 2019. Den 26 april stadfäste republikens president en lag om ändring av polislagen samt en lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik.

Pressmeddelande 26.4.2019
Lag om militär underrättelseverksamhet träder i kraft vid ingången av juni

Lagen om militär underrättelseverksamhet träder i kraft den 1 juni 2019. Den nya lagen innehåller bestämmelser om föremålen för Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten, om de metoder för underrättelseinhämtning som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om samarbete med andra myndigheter, om förbud mot underrättelseinhämtning och om internationellt samarbete samt om styrningen av den militära underrättelseinhämtningen och om tillsynen över den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen.

Pressmeddelande 26.4.2019