Underrättelsetillsyn stöder tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagenligheten vid civil och militär underrättelseinhämtning samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten trädde i kraft i februari 2019.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå. Som underrättelsetillsynsombudsman verkar från och med 1.5.2019 Kimmo Hakonen. De verkliga övervakningsverksamheten började han 1.6.2019 när lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning trädde i kraft.

Mer information om underrättelsetillsyn

Aktuellt

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin fjärde årsberättelse

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2022. Förändringar i säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina påverkade året avsevärt.

Pressmeddelande 13.6.2023
Ledande sakkunnig sökes till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå – ansökningstiden har förlängts till den 23 januari

Ledande sakkunnig deltar i underrättelsetillsynsombudsmannens tillsyn över underrättelseverksamhetens lagenlighet genom att självständigt göra tillsynsbesök hos underrättelsemyndigheter och självständigt delta i domstolsbehandlingen av tillståndsärenden som gäller underrättelseinhämtningsmetoder. Ledande sakkunnig är dessutom ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen när ombudsmannen har förhinder och sköter då ombudsmannens uppgifter med ombudsmannens befogenheter.

Nyhet 19.12.2022