Vad är en underrättelsetillsynsombudsman?

Underrättelsetillsynsombudsmannen har i uppgift att övervaka lagenligheten vid civil underrättelseinhämtning och militär underrättelseinhämtning. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har sin verksamhet i anslutning till dataombudsmannens byrå.

Statsrådet utnämner underrättelsetillsynsombudsmannen för fem år i sänder. Från och med 1.5.2019 verkar Kimmo Hakonen som underrättelsetillsynsombudsman.

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott ansvarar för den parlamentariska kontrollen av underrättelseverksamheten.

Underrättelsetillsynsombudsmannens uppgifter

  1. Övervaka lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och underrättelseinformation samt i övrig underrättelseverksamhet.
  2. Övervaka tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten.
  3. Främja rättssäkerheten och god praxis i anknytning till den i underrättelseverksamheten.
  4. Inom sitt ansvarsområde ge akt på och bedöma hur verkningsfull lagstiftningen är och lägga fram de utvecklingsförslag som han eller hon anser vara behövliga.