Internationellt samarbete

Vid internationellt samarbete på den strategiska nivån utbyter underrättelseövervakarna information om goda övervakningsmetoder och -praxis. Teman för det internationella samarbetet har omfattat bland annat inverkan av den teknologiska utvecklingen på underrättelseverksamheten och dess övervakning.

Likheten mellan rätts- och samhällsordningarna i de nordiska länderna utgör en naturlig grund för samarbetet mellan de nordiska underrättelseövervakarna. Underrättelsetillsynsombudsmannen deltar i nordiska möten för underrättelsetjänsternas tillsynsorgan (Nordisk møte for kontrollorganer med hemmelige tjenester). Mötet anordnas vartannat år. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen deltar också i den årliga europeiska underrättelsetillsynskonferensen (European Intelligence Oversight Conference, EIOC) och i verksamheten av det europeiska nätverket för underrättelsetillsyn (European Intelligence Oversight Network, EION).