Underrättelsetillsynsombudsmannens uppgift är att utöva tillsyn över lagligheten av skyddspolisens och de militära underrättelsemyndigheternas användning av underrättelseinhämtningsmetoderna och underrättelseinformation samt av annan underrättelseverksamhet. Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar också skyddspolisens övriga verksamhet.

Underrättelsetillsynsombudsmannens uppgifter omfattar även:
▪ övervakning av tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna vid underrättelseverksamhet;
▪ främjande av rättssäkerheten och god praxis i anknytning till den vid underrättelseverksamhet;
▪ uppföljning och bedömning av lagstiftningen inom ombudsmannens verksamhetsområde och framläggande av utvecklingsförslag som ombudsmannen anser behövas.

Underrättelsetillsynsombudsmannen har rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter få den information och de redogörelser som han eller hon behöver för att sköta sina övervakningsuppgifter. Ombudsmannen kan också utföra inspektioner i lokaler som används av myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter för att övervaka lagligheten i underrättelseverksamheten. Vid en inspektion har ombudsmannen rätt att få tillträde till alla de utrymmen hos den övervakade och tillgång till alla de datasystem hos den övervakade som är nödvändiga med tanke på övervakningen.

Underrättelsetillsynsombudsmannen har rätt att närvara och att yttra sig vid Helsingfors tingsrätt när domstolen behandlar ett tillståndsärende som gäller en underrättelseinhämtningsmetod. Ombudsmannen får överklaga tingsrättens avgöranden hos hovrätten, men övervakningen av lagligheten i domstolarnas verksamhet ingår inte i ombudsmannens uppgifter och behörighet.

Underrättelsetillsynsombudsmannen strävar i första hand efter att försäkra sig om lagligheten av underrättelseverksamheten genom att delge en övervakad sin uppfattning om det förfarande som lagen kräver samt genom att fästa den övervakades uppmärksamhet vid ett förfarande som följer lagen eller god förvaltningssed eller vid synpunkter som främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Om ombudsmannen anser att den övervakade har handlat lagstridigt i underrättelseverksamheten kan han eller hon i sista hand förordna att användningen av underrättelseinhämtningsmetoden ska avbrytas eller avslutas. Ombudsmannen kan också anmäla ett ärende till förundersökningsmyndigheten.

Underrättelsetillsynsombudsmannens uppgifter och behörigheter grundar sig på lag. Läs lagar som gäller underrättelsetillsynsombudsmannen och övervakning av underrättelseverksamhet och de viktigaste förarbetena till dessa lagar via länkarna nedan:

Lag om övervakning av underrättelseverksamheten 121/2019 (Finlex)

Grundlagsutskottets betänkande 9/2018 (riksdagen)

Regeringens proposition 199/2017 (Finlex)

Lag om ändring av lagen om övervakning 898/2022 (Finlex)

Grundlagsutskottes betänkande 4/2022 (riksdagen)

Regeringens proposition 28/2022 (Finlex)