Olika former av övervakning

Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar lagligheten av användningen av underrättelseinhämtningsmetoderna föregripande, i realtid och i efterhand. Föregripande laglighetsövervakning kan innebära allmänt juridiskt stöd till underrättelsemyndigheternas interna laglighetsövervakare, operativa jurister och underrättelsechefer. Ombudsmannen ska dock undvika att ge alltför långtgående juridiskt sakkunnigstöd till underrättelsemyndigheterna för att trovärdigt kunna bedöma lagenligheten av deras verksamhet i efterhand. Ombudsmannens juridiska bedömningar baseras alltid på de uppgifter som han eller hon har till sitt förfogande, och ombudsmannen är inte bunden av sina tidigare bedömningar om det framkommer nya omständigheter som påverkar ärendet. Även deltagande i utbildning av tjänsteinnehavare som tillämpar underrättelselagarna och annan kompetensutveckling kan anses ingå i den föregripande laglighetsövervakningen.

Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen granskar underrättelsemyndigheternas beslut om användning av underrättelseinhämtningsmetoderna och beslut som angår skyddande av underrättelseverksamheten. Denna laglighetsbevakning i realtid stöds av underrättelsemyndigheternas skyldighet att utan dröjsmål informera underrättelsetillsynsombudsmannen om beslut som gäller användning av underrättelseinhämtningsmetoder. Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen deltar också i Helsingfors tingsrätts sammanträden där underrättelseinhämtningsmetoder behandlas. 

Granskningen av protokoll som utarbetats om användningen av underrättelseinhämtningsmetoder ingår i underrättelsetillsynsombudsmannens retroaktiva övervakning av underrättelseverksamhetens laglighet. Ett tema inom den retroaktiva tillsynen är övervakning av granskningen av material som erhållits genom underrättelseinhämtning samt övervakning av förvaring, registrering och vidare användning av materialet. Vid övervakningen av användningen av material som erhållits genom underrättelseinhämtning samarbetar underrättelsetillsynsombudsmannen med dataombudsmannen.