Klagomål och begäran om undersökning

I ett ärende som omfattas av underrättelsetillsynsombudsmannens övervakningsbehörighet kan var och en som anser att hans eller hennes rättigheter har kränkts vid underrättelseverksamhet eller att det annars har förfarits lagstridigt i underrättelseverksamheten klaga hos underrättelseombudsmannen.

Klagomålet ska gälla verksamhet som omfattas av underrättelsetillsynsombudsmannens övervakningsbehörighet. Underrättelsetillsynsombudsmannen övervakar skyddspolisens och de militära underrättelsemyndigheternas underrättelseverksamhet samt skyddspolisens övriga verksamhet. Behandlingen av personuppgifter hos skyddspolisen och de militära underrättelsemyndigheterna övervakas av dataombudsmannen. Det kan vara motiverat att anföra klagomål till exempel hos riksdagens justitieombudsman i stället för underrättelsetillsynsombudsmannen om skyddspolisens verksamhet som inte hänför sig till underrättelseverksamhet.

Den som har varit föremål för underrättelseverksamhet eller som misstänker att han eller hon har varit föremål för underrättelseinhämtning kan be underrättelsetillsynsombudsmannen undersöka lagenligheten i fråga om användningen av den underrättelseinhämtningsmetod som han eller hon varit föremål för.