Föremål för övervakningen

Skyddspolisen ansvarar för civil underrättelseinhämtning och de militära underrättelsemyndigheterna ansvarar för militär underrättelseinhämtning. Skyddspolisens och de militära underrättelsemyndigheternas uppgifter omfattar dessutom förhindrande och avslöjande av brott som hotar den nationella säkerheten. Underrättelsetillsynsombudsmannens övervakningsbehörighet omfattar den civila och den militära underrättelseinhämtningen samt skyddspolisens verksamhet för att förhindra och avslöja brott.

Skyddspolisen är en polisenhet som lyder direkt under inrikesministeriet.
Framsida | Skyddspolisen

Med militära underrättelsemyndigheter avses Huvudstaben (dess underrättelseavdelning) och Försvarsmaktens underrättelsetjänst.
Underrättelseavdelning | Försvarsmakten
Underrättelsetjänst | Försvarsmakten

Syftet med civil och militär underrättelse fastställs i underrättelselagarna. Figuren nedan visar vilken aktör som ansvarar för underrättelseinhämtningen samt hur och varför den utförs.

Underrättelsemyndigheternas uppgifter och behörigheter grundar sig på lag. De viktigaste bestämmelserna om civil underrättelseinhämtning nås via länkarna nedan:
Polislag 872/2011 (Finlex)
Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik 582/2019 (Finlex)
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 616/2019 (Finlex)
Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning 709/2019 (Finlex)

Motsvarande bestämmelser om militär underrättelseinhämtning nås via följande länkar:
Lag om militär underrättelseverksamhet 590/2019 (Finlex)
Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten 332/2019 (Finlex)
Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet 711/2019 (Finlex)
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen 1000/2019 (Finlex)