Hoppa till innehåll

Ledande sakkunnig sökes till underrättelsetillsynsombudsmannens byrå – ansökningstiden har förlängts till den 23 januari

Utgivningsdatum 19.12.2022 12.36
Nyhet

Ledande sakkunnig deltar i underrättelsetillsynsombudsmannens tillsyn över underrättelseverksamhetens lagenlighet genom att självständigt göra tillsynsbesök hos underrättelsemyndigheter och självständigt delta i domstolsbehandlingen av tillståndsärenden som gäller underrättelseinhämtningsmetoder. Ledande sakkunnig är dessutom ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen när ombudsmannen har förhinder och sköter då ombudsmannens uppgifter med ombudsmannens befogenheter.

Vid bedömningen av huruvida villkoret för god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde som ingår i behörighetsvillkoren för ledande sakkunniga som fungerar som ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen uppfylls, beaktar vi särskilt praktisk erfarenhet av att använda underrättelseinhämtningsmetoder, hemliga metoder för inhämtande av information och hemliga tvångsmedel samt tillsynen över användningen av dem.

Behörighetsvillkor för ledande sakkunnig är en annan högre högskoleexamen i juridik än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. Ledande sakkunnig får inte ha bindningar som kan äventyra en lämplig och oberoende skötsel av tillsynsuppgiften. (Lagen om övervakning av underrättelseverksamheten 121/2019, 20 a §, i kraft från och med den 1 december 2022.)

Ansökningstiden går ut den 23. januari 2023 kl. 16.15.

Mer information:

Ledande sakkunnig, underrättelsetillsynsombudsmannens byrå (Valtiolle.fi)

Nyheten uppdaterats 13.1.2023: Förlängning av ansökningstiden.

Tillbaka till toppen