Hoppa till innehåll

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin fjärde årsberättelse

Utgivningsdatum 13.6.2023 11.32
Pressmeddelande

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2022. Förändringar i säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina påverkade året avsevärt.

I den förändrade säkerhetsomgivningen har tillsynen över skyddandet av den nationella säkerheten, den civila och militära underrättelseinhämtningen samt underrättelseinhämtningens lagenlighet ytterligare ökat i betydelse.  Den civila och militära underrättelseinhämtningen stöder skyddandet av den nationella säkerheten genom inhämtning av uppgifter, tillsynen över underrättelseinhämtningens lagenlighet bevarar för sin del acceptabiliteten i den civila och militära underrättelseinhämtningen. I det mest extrema fallet bereder man sig i den ändrade säkerhetsomgivningen för undantagsförhållanden till följd av en främmande stats fientliga verksamhet och stöder denna beredskap genom inhämtande av information.

Tillsynen över användningen av underrättelseinhämtningsmetoder är preventiv, sker i realtid och är retroaktiv

Underrättelsetillsynsombudsmannens årsberättelser beskriver underrättelsetillsynsombudsmannens verksamhet. Berättelserna är dessutom en del av den föregripande laglighetsövervakningen av underrättelseinhämtningen, som förebygger lagstridigt förfarande.

Med korrekt utbildning och anvisningar för tjänstemän som tillämpar underrättelselagarna förebyggs lagstridigheterna också av att den lagstiftningshelhet som tillämpas på underrättelseinhämtningen är konsekvent och att tolkningarna i mån av möjlighet övervägts på förhand.

– Förhoppningsvis kan de allmänna observationerna om lagstiftningen i årsberättelsen samt observationerna och iakttagelserna om tillsynen stöda både utvecklingen av lagstiftningen och de tolkningar av lagen som underrättelsemyndigheterna gör, konstaterar underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen.

Underrättelsetillsynsombudsmannen utövar laglighetstillsyn över underrättelseverksamheten genom att granska de beslut som underrättelsemyndigheterna fattar samt genom att delta i domstolsbehandlingar gällande tillstånd för användningen av underrättelseinhämtningsmetoder. Under berättelseåret gjorde underrättelsetillsynombudsmannens funktion 154 sådana tillsynsbesök under vilka samtliga tillståndskrav och beslut gällande underrättelseinhämtningsmetoderna undersöktes. Dessutom deltog underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen i alla sammanträden om underrättelseinhämtningsmetoder vid Helsingfors tingsrätt.

Underrättelsetillsynsombudsmannen utövar retroaktiv laglighetsövervakning av underrättelseverksamheten bland annat genom granskning av protokollen över underrättelsemetoder, som underrättelsemyndigheterna har använt, och genom att behandla skrivelser med begäran om undersökning riktade till underrättelsetillsynsombudsmannen. Under berättelseåret mottog underrättelsetillsynsombudsmannen sju skrivelser om utredning.

Användningen av metoder för underrättelseinhämtning som underrättelsetillsynsombudsmannen granskade riktades mot verksamhet som ska anses utgöra ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten. Under berättelseåret framkom det ingen orsak att påföra påföljder för underrättelsemyndigheterna vid laglighetstillsynen. Den preventiva laglighetsövervakningen och övervakningen i realtid som underrättelsetillsynsombudsmannen utövar samt en effektiv intern laglighetsövervakning hos underrättelsemyndigheterna minskar underrättelsetillsynsombudsmannens behov av retroaktiva åtgärder.

Tillsynen över underrättelseverksamhetens lagenlighet utvecklas

Satsningar på vidarebehandlingen av uppgifter som inhämtats med underrättelsemetoder är en av utvecklingsriktningarna inom laglighetsövervakningen av underrättelseverksamheten. Detta utvecklingsarbete omfattar också samarbete mellan underrättelsetillsynsombudsmannen och dataombudsmannen. Underrättelseombudsmannens och dataombudsmannens uppgifter är delvis parallella, men de har olika befogenheter.

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2022 (pdf)

Mer information:

underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen, tfn 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Tillbaka till toppen