Hoppa till innehåll

Underrättelsetillsynsombudsmannen publicerade sin femte årsberättelse

Utgivningsdatum 4.6.2024 14.44
Pressmeddelande

Underrättelsetillsynsombudsmannen har publicerat en berättelse över sin verksamhet år 2023. Årsberättelsen är samtidigt ett slags bokslut över underrättelsetillsynsombudsmannens första femåriga verksamhetsperiod.

På grund av årsberättelsens karaktär som bokslut är det centrala temat för denna berättelse hur de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna samt rättsskyddet förverkligas inom den civila och militära underrättelseinhämtningen, konstaterar underrättelsetillsynsombudsmannen Kimmo Hakonen.

Inriktning av underrättelseverksamheten var lagenlig

Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen gjorde 171 inspektionsbesök hos underrättelsemyndigheterna där alla kraven på och besluten om användning av underrättelseinhämtningsmetoder granskades.
Underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen deltog i samtliga sessioner gällande underrättelseinhämtningsmetoder vid Helsingfors tingsrätt.

Underrättelsetillsynsombudsmannen mottog 11 begäran om att undersöka lagenligheten vid eventuell användning av underrättelseinhämtningsmetod samt ett klagomål.

Den användning av underrättelseinhämtningsmetoder som underrättelsetillsynsombudsmannen granskade riktades mot verksamhet som bör anses utgöra ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten.

I två ärenden, som delvis anknöt till proaktiv laglighetsövervakning och delvis till laglighetsövervakning i realtid, kommunicerade underrättelsetillsynsombudsmannen sin uppfattning om lagtolkningsfrågor till underrättelsemyndigheterna. Ärendena gällde det tekniska genomförandet av underrättelseinhämtning som avser datatrafik och meddelande om användning av underrättelseinhämtning som avser datatrafik. Dessutom ledde en preliminär granskning av lagligheten i ett ärende som inleddes under rapporteringsåret till anmälan för förundersökning under 2024.

Tillsynen över underrättelseverksamhetens lagenlighet utvecklas

Utöver laglighetsövervakningen i realtid av besluten om användning av underrättelseinhämtningsmetoder inledde underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen vissa mera övergripande temainspektioner, som bland annat var riktade på genomförandet av en helt ny typ av underrättelseinhämtning som avser datatrafik samt den fortsatta användningen av information inhämtad via användning av underrättelseinhämtningsmetoder. Underrättelsetillsynsombudsmannen kommer att samarbeta med biträdande dataombudsmannen vid övervakning av den fortsatta behandlingen av information som inhämtats med underrättelseinhämtningsmetoder.

Mer information:

underrättelsetillsynsombudsmannen Kimmo Hakonen, tfn. 029 566 6758, kimmo.hakonen(at)om.fi

Tillbaka till toppen